Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Што се јавни набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање на надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи.

Принципите врз кои се базира спроведувањето на законските и подаконските прописи за јавните набавки се транспарентност, јавност и еднаков третман на економските оператори. Заради остварување на овие принципи, а и заради достапност на информации до јавноста, вие имате можност да го користите делот - Јавни набавки на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.


Контакти

Одделот за јавни набавки ви стои на располагање за информации и потребна помош - секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.

Тел. 032/550-054, 032/550-231

 


Како да го користите делот - Јавни набавки?

Годишен план

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во тековната година - видови на стоки, услуги и работи, според Општиот поимник на јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.Во овој дел ќе биде објавен донесениот Годишен план за јавни набавки на Универзитетот за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

(ГП за ЈН е во пдф формат)

Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни набавки за 2019 година

Одлука за усогласување на Годишен план за јавни набавки за 2019 година со новиот Закон за јавни набавки


ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ 2019

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Краен рок

Линк

01/2019

Набавка на услуги за копнен транспорт

14.02.2019 09:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/132783b7-c81b-4108-bb69-23b2da350bcc/1

02/2019

Набавка на Сервисирање на возила

14.02.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bbb5b4bf-fdfc-47e7-ab66-6c0aaef8f2b3/1

03/2019

Набавка на Поправка и тековно одржување на високонапонски и нисконапонски електрични инсталации за 24 месеци

05.02.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af5ce40a-a6bf-44e0-bbe1-0504113d9d6f/5

04/2019

Набавка на ситен лабораториски инвентар

11.02.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c02802bf-3af1-44bf-bf29-f87ec73382ee/5

05/2019

Набавка на Архитектонски услуги

18.02.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a91081b5-eb5e-49bf-9440-ec7dc211fa89/5

06/2019

Набавка на Систематски прегледи за вработените-Оглас бр.06-2019

25.02.2019 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

07/2019

Набавка на лабораториска опрема

05.03.2019 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fd5964e2-362c-42f5-b0ba-5a4e90ba9496/1

08/2019

Потрошен материјал за лаборатории

05.03.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/35972697-488f-4b2c-bb18-d9d9eb635f60/1

09/2019

Набавка на угостителски услуги

07.03.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a2d8b1a8-88aa-43ea-91e2-98af309aa0a4/1

10/2019

Набавка на Работни облеки

07.03.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/abb42d88-cb2f-4233-98b4-de7fe7aba99f/5

11/2019

Набавка на информатичка опрема

02.04.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2c2b6f66-0849-4076-99ea-a1de7ce9f082/1

12/2019

Набавка на Сервисирање на принтери и ИТ опрема

02.04.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/44b9e9bd-1de3-45b6-9c8d-5da410662f04/5

13/2019

Набавка на Клими

03.04.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a5c6a59a-f613-48de-b4be-412b12a041da/5

14/2019

Набавка на услуги од агенција за обезбедување на имот за 24 месеци

03.04.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c9609b06-64e6-4197-9239-b4a97e653813/5

15/2019

Набавка на Поштенски услуги (брза пошта) за 24 месеци

05.04.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/83472045-4625-40e3-8680-03edffe977c6/5

16/2019

Набавка на Реконструкција на лабораторија за технички факултети

05.04.2019 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d66ad6ec-fa22-48e9-8fe0-26355df15b6d/5

17/2019

Повторна набавка на ситен лабораториски инвентар

08.04.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/44d58e9b-0c10-491f-9220-341b0ea1b9c5/5

00466/2019

Набавка на електрична енергија (активна струја)

03.06.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/49036c6b-7d5d-4f40-99e9-bc8668f76c66/1

00782/2019

Набавка на услуга за Одржување на оптика

23.05.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/416e887e-0353-44f7-ad35-79d6afbc5f15/13

00953/2019

Набавка на Санација на кровни конструкции-лимарски работи на објекти на УГД

03.06.2019 10:30  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7d33d62d-0d3c-415e-8bec-dc80c99d7d19/14

01069/2019

Набавка на Лабораториска опрема (повторна)

20.06.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/67320720-fdd6-4c7d-b112-135ebc942cdd/1

02041/2019

Набавка на Годишен сервис на електронски микроскоп

18.06.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13fcc156-36fa-4752-8c3a-2906572156a6/13

02049/2019

Набавка на Дезинфекција, дезинсекција, дератизација

18.06.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a1c17bf-b4d8-4224-9d71-ac239755dc0a/13

02121/2019

Набавка на потрошен материјал за лаборатории

26.06.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a8836983-bcf9-4aee-a343-f61f89246209/14

02573/2019

Набавка на Кампус лиценци

04.07.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8eccd7c6-21ff-46ca-a492-8bd313641eb1/14

02587/2019

Набавка на горива

04.07.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a2fd8091-deb7-4986-8578-2d64151eed0e/14

02589/2019

Набавка на Сервисирање на оптички микроскопи

26.06.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/845194b6-1861-477b-b1a1-ddcceb6927eb/13

02597/2019

Набавка на Сервисирање на ПП апарати за 24 месеци

26.06.2019 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ac8074ee-4817-44c3-bee7-3cce8d3c39bc/13

02754/2019

Набавка на Издавачки и печатарски услуги

08.07.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1d60e49f-f10a-4ccf-95f0-cadb960f5717/14

03068/2019

Набавка на Реконструкција на кров на објект во Радовиш

04.07.2019 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fd5ece5d-a34b-4681-9db2-c38deb10cafe/13

04520/2019

Набавка на горива

12.08.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/60ce2be1-b112-4098-96b1-0991c2ba4ba0/14

04526/2019

Реконструкција на кров на објект во Радовиш

12.08.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b376749-1fd1-4951-96a5-50b35e4dd82a/13

06239/2019

Набавка на ситен рекламен материјал

22.08.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2453a0b0-ff28-44f1-bd3e-4cb64885cfec/13

06444/2019

Набавка на лабораториска опрема за Биохемиската лабораторија на Факултетот за медицински науки по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик„Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“по Договор бр. SPS G5266 за потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

30.08.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fe53e9ea-645a-4108-972f-b62db046ec28/13

06455/2019

Набавка на лабораториски потрошни материјали и хемикалии по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик„Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“по Договор бр. SPS G5266 за потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

30.08.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41e95dbc-9e32-4eda-979a-7309df852836/13

06513/2019

Набавка на Специјални средства за хигиена

04.09.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/94631c84-d96e-44a3-ba9c-91af6aed3b9b/14

06548/2019

Набавка на услуги за огласување во весник на македонски јазик и албански јазик за потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

04.09.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9d7c617c-8d94-4928-8374-996c656a9398/14

07123/2019

Реконструкција на кров на објект во Радовиш

06.09.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6839303e-7ba4-4354-802b-fb57fa64a135/13

07889/2019

Набавка на услуги за СМС пораки

23.09.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/49a3c4fc-ad89-4689-b02e-5e51d6fb49c5/13

07943/2019

Набавка на услуги за технички преглед,подготовка на документација и пресметка на јавни давачки за регистрација на возила за 24 месеци

25.09.2019 10:00  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4a3e10b1-7770-4426-8cf7-be15fc9eb943/13

07999/2019

Набавка на нафта за греење

07.10.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ba22c7cb-63be-4b9e-b838-88c2e9d29e5f/1

08282/2019

Набавка на Осигурување на возила

30.09.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9baddbd0-e49b-4d1c-9c04-58fff78c0de9/13

08489/2019

Набавка на технички гасови и регулатори

08.10.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eecc74c5-bc5f-419c-80cf-847d2a1e103f/14

09117/2019

Набавка на ситен рекламен материјал-Рекламен материјал за ЕРАЗМУС+ програмата-1

16.10.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6948096d-a638-4436-ab0a-3292c550d93f/13

09273/2019

Набавка на потрошни материјали за одржување за 24 месеци

21.10.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa381695-b6c6-45eb-bbad-c77f96995008/14

09296/2019

Набавка на услуги за копирање на материјали

21.10.2019 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7b5f0dd5-4f9d-4572-8236-442df5138ebe/14

09385/2019

Набавка на Осигурување на подвижен и недвижен имот

21.10.2019 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/934a3957-4e10-48c4-b15c-86c339814001/14

10150/2019

Набавка на услуги за изработка на дипломи и футроли за дипломи

31.10.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9845874f-5843-4fd3-ab57-efda5090f8b2/14

 

ОБЈАВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ 2019

Евиденции за период  01.07.2018 - 31.12.2018 - https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/3323faf8-1d6f-40a0-9b4d-db387c6f013a


Објавени Известувања за склучени договори

Согласно со Препораката од Бирото за јавни набавки, во овој дел можете да добиете информации за објавени известувања за реализирани договори.