Активности за упис на втор циклус студии 2016/2017

Табела на активности по конкурс за упис на втор циклус студии 2016/2017

активност

 

период

Објавување на прелиминарна ранг листа

 

6.12.2016 година до 14,00 часот

Рок за приговори

 

до 7.12.2016 година до 14,00 часот

Објавување на конечна ранг листа

 

8.12.2016 година

во 14,00 часот

Запишување  на примените  кандидати

 

Од 14.12.2016 до 20.12.2016 година

Започнување на зимски семестар

 

21.12.2016 година

 

Собирање на потписи (парен семестар)
28.05.17

Се реализира (внесува) од страна на наставниот и соработничкиот кадар во електронскиот индекс. Важи само за редовни студенти.
- СП 2009/2010 и идни: Поставување на поени од предавања и вежби (со исклучок на предмети кои се со формат 0+0+X);
- СП 2007/2008, СП 2008/2009: Собирање на потписи во физички индекси.