ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС И УПЛАТА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

ТЕРМИН НА УПИС : 14.12 – 20.12.2016

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат (согласно висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на универзитетот за II циклус студии,):

Индекс
три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5);
пријавни листови ( розов лист, семестрален лист, договор за студирање, информатор за втор циклус студии, две уплати од 50 денари административна такса....);
Напомена: сите потребни формулари можат да се набават во универзитетските книжари.
Потврда за осигурување (минимум 150 денари) за временскиот рок за траење на студиите (една или две години)

I.
Потврда за уплатени 1.200,00 денари - за пријава за упис
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на корисник 1600160330-788-37
Приходна шифра 723019
Програма 44
Образец ПП-50

II.
потврда за уплатени 400 евра - за партиципација (редовни) – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата
потврда за уплатени 500 евра - за партиципација (вонредни) - по среден курс на Народна банка на денот на уплатата
(можна е и уплата на рати по 200, односно 250 евра)
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на корисник 1600160330-788-37 *
Приходна шифра 723012
Програма 44
Образец ПП-50

III.
потврда за уплатени 650,00 денари - за ИКСА (информатички и културнo-спортски активности)
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095 *
Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60
Приходна шифра 723119
Програма 44
Oбразец ПП-50


IV.
- потврда за уплатени 400,00 денари -за материјални трошоци, солидарна одговорност
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на корисник 1600160330-788-37 *
Приходна шифра 723019
Програма 44
Oбразец ПП-50

V.
потврда за уплатени 900,00 денари – за електронска картичка и студентска легитимација.
Жиро сметка на Уни-сервис Штип 200002035740835
Шифра 289
Образец ПП-10

VI.
-потврда за уплатени 210,00 денари – за студентски парламент, студентски правобранител и студентски активности.
Назив и седиште на примачот:ЗСПУ“Гоце Делчев“ Штип *
Сметка:200002248241063
Стопанска банка
Oбразец ПП-10
Vll.-потврда за уплатени 300,00ден.за надомест за книжен фонд на Универзитетот
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на корисник 1600160330-788-56 *
Приходна шифра 723019
Програма 44
Oбразец ПП-50

Vlll.Потврда за уплатени 500.00 ден. За упис на прв семестар
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на корисник 1600160330-788-37 *
Приходна шифра 723019
Програма 44
Oбразец ПП-50

lX.Потврда за уплатени 390.00ден. за спортски активности
Примач: “Универзитетски спортски центар“-Штип
Банка на примачот : Стопанска банка
Сметка :200001926783548
Образец ПП10

 

Собирање на потписи (парен семестар)
28.05.17

Се реализира (внесува) од страна на наставниот и соработничкиот кадар во електронскиот индекс. Важи само за редовни студенти.
- СП 2009/2010 и идни: Поставување на поени од предавања и вежби (со исклучок на предмети кои се со формат 0+0+X);
- СП 2007/2008, СП 2008/2009: Собирање на потписи во физички индекси.