Соопштение за студентите од 2 циклус на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН кои се запишани во 2016-2017 дека првиот час ќе се одржи на 22.12.2016. ( четврток) во 12 часот во предавалната на Факултетот за медицински науки.

 

Собирање на потписи (парен семестар)
28.05.17

Се реализира (внесува) од страна на наставниот и соработничкиот кадар во електронскиот индекс. Важи само за редовни студенти.
- СП 2009/2010 и идни: Поставување на поени од предавања и вежби (со исклучок на предмети кои се со формат 0+0+X);
- СП 2007/2008, СП 2008/2009: Собирање на потписи во физички индекси.