ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС И УПЛАТА ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

ТЕРМИН НА УПИС : 23.12.2016г. до 30.12.2016 г.

Напомена: При уплаќање на средствата личните податоци на уплатницата (име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ), задолжително да бидат од студентот што се запишува.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат (согласно висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на универзитетот за III циклус студии,):

1.Индекс

2.три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5);

3.пријавни листови ( розов лист, семестрален лист, договор за студирање)

4. две уплатници административни такси  од 50 денари;

Напомена: сите потребни формулари можат да се набават во универзитетските книжари.

5.Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари годишно, а за онолку години колку шта траат студиите.

6.Образец:Изјава од ментор (задолжително)

7.Образец: Дефинирање на изборни предмети и семинари (задолжително)

(Студентот кој нема да ги достави потпишани од менторот и од раководителот на катедрата обрасците под точка 6 и точка 7 нема да бидат запишани на докторски студии)

I. Потврда за уплатени 1.200,00 денари - за пријава за упис

Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-41

Приходна шифра 723019

Програма 44

Образец ПП-50

II. Потврда за уплатени 500 евра - за партиципација ( за прв семестар)  – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата

Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-41                                   

Приходна шифра 723012

Програма 44

Образец ПП-50

Напомена: Студентите кои се странски државјани уплаќаат двојно поголем износ односно 1.000 ЕУР за партиципација (за прв семестар).

III. Потврда за уплатени 760,00 денари - за ИКА (информатички и културни активности)

Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095               

Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60

Приходна шифра 723119

Програма 44

Oбразец ПП-50

IV. Потврда за уплатени 400,00 денари -за материјални трошоци,  солидарна одговорност

Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-41                          

Приходна шифра 723019

Програма 44

Oбразец ПП-50

V. Потврда за уплатени 900,00 денари – за електронска картичка и студентска легитимација.

Жиро сметка на Унисервис Штип 200002035740835

Шифра 289

Образец ПП-10

VI.

Потврда за уплатени 210,00 денари – за студентски параламент, студентски правобранител и студентски активности.

Назив и седиште на примачот:ЗСПУ“Гоце Делчев“ Штип  *

Сметка:200002248241063 

Стопанска банка

Oбразец ПП-10

Vll. Потврда за уплатени 300,00 ден. за надомест за книжен фонд на Универзитетот

Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-56   *

Приходна шифра 723019

Програма 44

Oбразец ПП-50

Vlll. Потврда за уплатени 500,00 ден. за упис на прв семестар

Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-41   *

Приходна шифра 723019

Програма 44

Oбразец ПП-50

lX.Потврда за уплатени 390,00 ден. за спортски активности

Примач: “Универзитетски спортски центар“-Штип

Банка на примачот : Стопанска банка

Сметка :200001926783548

Образец ПП10

Документите се поднесуваат до Студентски прашања за трет циклус студии, кај  референтот Слаџана Митровска, (во просториите на Правен факултет во Штип).

Тел.за контакт 032-550-032.

 

 

Собирање на потписи (парен семестар)
28.05.17

Се реализира (внесува) од страна на наставниот и соработничкиот кадар во електронскиот индекс. Важи само за редовни студенти.
- СП 2009/2010 и идни: Поставување на поени од предавања и вежби (со исклучок на предмети кои се со формат 0+0+X);
- СП 2007/2008, СП 2008/2009: Собирање на потписи во физички индекси.