Соопштение за студентите на втор циклус на студии на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН во учебната 2016/2017 година дека за предметите се  ангажирани следните професори, соодветно: 

Техники за испитување на рикеции, вируси и фунги – проф. д-р Татјана Рушковска и проф. д-р Дарко Бошнаковски

Имунолошки анализи во микробиологијата - доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова и проф. д-р Дарко Бошнаковски

Молекуларна биологија- одбрани поглавја и методи - проф. д-р Невенка Величковска и проф. д-р Дарко Бошнаковски