Соопштение за студентите на втор циклус на студии на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН во учебната 2016/2017 година дека за предметите се  ангажирани следните професори, соодветно: 

Техники за испитување на рикеции, вируси и фунги – проф. д-р Татјана Рушковска и проф. д-р Дарко Бошнаковски

Имунолошки анализи во микробиологијата - доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова и проф. д-р Дарко Бошнаковски

Молекуларна биологија- одбрани поглавја и методи - проф. д-р Невенка Величковска и проф. д-р Дарко Бошнаковски

 

Собирање на потписи (парен семестар)
28.05.17

Се реализира (внесува) од страна на наставниот и соработничкиот кадар во електронскиот индекс. Важи само за редовни студенти.
- СП 2009/2010 и идни: Поставување на поени од предавања и вежби (со исклучок на предмети кои се со формат 0+0+X);
- СП 2007/2008, СП 2008/2009: Собирање на потписи во физички индекси.