Соопштение за трет циклус на студии

 

Продолжување на рокот за запишување на трет циклус студии. 

Студентите на трет циклус студии може да се запишуваат и на 3, 4 и 5.1.2017 година.

 

 

Собирање на потписи (парен семестар)
28.05.17

Се реализира (внесува) од страна на наставниот и соработничкиот кадар во електронскиот индекс. Важи само за редовни студенти.
- СП 2009/2010 и идни: Поставување на поени од предавања и вежби (со исклучок на предмети кои се со формат 0+0+X);
- СП 2007/2008, СП 2008/2009: Собирање на потписи во физички индекси.