Продолжен рок за заверка на непарен семестар и упис на парен семестар во учебна 2016/2017 година

За студентите од студиските програми (генерации) започнувајќи од 2009/2010 година и за сите идни генерации, заверка на непарен и упис на парен семестар се реализира исклучиво преку електронскиот индекс, додека студентите од студиските програми (генерации) 2007/2008 и 2008/2009 овие активности ги реализираат на шалтер на студентска служба. Сите студенти кои веќе имаат услов за заверка на непарен семестар и упис на парен семестар во учебна 2016/2017 година, истото ќе може да го реализираат преку својот електронскиот индекс до (заклучно со) 26.02.2017 година, 23.59 часот.

Предуслови за заверка на непарен семестар се:

- Електронски потпис по сите предмети за редовните студенти. Постои можност за купување најмногу до 2 потписи (100 денари од кредит на приходна шифра 723019);

- Проектни задачи по сите предмети (100 денари за една проектна задача на приходна шифра 723013);

- 200,00 денари за заверка на семестар на приходна шифра 723019 (+ останати трошоци, доколку студентот должи, по основ партиципација или друг основ).

 

Предуслови за упис на парен семестар:

- Заверен непарен семестар;

- Расположливи средства од: