Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии

Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии - март 2017 г.

 

Технолошко-технички факултет:  21 март 2017 г. – 12 часот (ТТФ)

Земјоделски факултет: 20 март 2017 г.  – 11:30 часот (Кампус 2)

Филолошки факултет: 16 март 2017 г. – 12 часот (Кампус 4)

Факултет за медицински науки: 16 март 2017 г.  – 11 часот (Мултимедијален центар)

Факултет за природни и технички науки: 21 март 2017 г. – 12 часот (Кампус 2)

Правен факултет: 14 март 2017 г. – 11 часот (Правен факултет)

Економски факултет: 16 март 2017 г. – 10 часот (Мултимедијален центар)

Музичка академија: 13 март 2017 г. – 12 часот (Музичка академија)

Факултет за образовни науки: 20 март 2017 г. – 12 часот (ФОН)

Факултет за туризам и бизнис логистика: 20 март 2017 г. – 12 часот (Кампус 4)

Факултет за информатика: 21 март 2017 г. – 12 часот (Кампус 2)

 

Собирање на потписи (парен семестар)
28.05.17

Се реализира (внесува) од страна на наставниот и соработничкиот кадар во електронскиот индекс. Важи само за редовни студенти.
- СП 2009/2010 и идни: Поставување на поени од предавања и вежби (со исклучок на предмети кои се со формат 0+0+X);
- СП 2007/2008, СП 2008/2009: Собирање на потписи во физички индекси.