Во 2007 година Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип започна со седум факултети и една висока школа, во студиската 2008/2009 година во состав на Универзитетот влегоа уште шест нови факултети, во 2014/2015 година еден факултет премина во академија и се отворија две нови академии. Денес Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип интегрира 15 единици, од кои 12 факултети и 3 академии, со повеќе од 100 студиски програми во трите циклуси на студии.

 

Кампус 2

 

Придружна членка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собирање на потписи (парен семестар)
28.05.17

Се реализира (внесува) од страна на наставниот и соработничкиот кадар во електронскиот индекс. Важи само за редовни студенти.
- СП 2009/2010 и идни: Поставување на поени од предавања и вежби (со исклучок на предмети кои се со формат 0+0+X);
- СП 2007/2008, СП 2008/2009: Собирање на потписи во физички индекси.