Јавни набавки

Што се јавни набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање на надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи.

Принципите врз кои се базира спроведувањето на законските и подаконските прописи за јавните набавки се транспарентност, јавност и еднаков третман на економските оператори. Заради остварување на овие принципи, а и заради достапност на информации до јавноста, вие имате можност да го користите делот - Јавни набавки на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Како да го користите делот - Јавни набавки?

Годишен план

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во тековната година - видови на стоки, услуги и работи, според Општиот поимник на јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.Во овој дел ќе биде објавен донесениот Годишен план за јавни набавки на Универзитетот за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

(ГП за ЈН е во пдф формат)

 

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Носител на Набавката/Линк

30/2015

Набавка на компјутерска опрема-прва  етапа

Друштво за производство,трговија и услуги ФИБЕРНЕТ М-К ДОО увоз-извоз Скопје

30/2015

Набавка на компјутерска опрема-прва  етапа

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство,трговија и услуги ФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ Кочани

30/2015

Набавка на компјутерска опрема-прва  етапа

Друштво за производство,трговија и услуги БЕННИНГ-ПСАМ ДОО експорт-импорт Скопје

30/2015

Набавка на компјутерска опрема-прва  етапа

Друштво за производство промет и услуги АМЦ ДОО Скопје

30/2015

Набавка на компјутерска опрема-прва  етапа

Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК СИСТЕМ ДОО Скопје

30/2015

Набавка на компјутерска опрема-прва  етапа

Друштво за промет на стока и услуги САГА МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

30/2015

Набавка на компјутерска опрема-прва  етапа

Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

42/2015

Набавка на услуги за изработка на футроли за дипломи

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕЛТА - НС ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка

48/2015

Набавка и резервација на авионски билети

Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

38/2015

Набавка на лабораториска опрема

Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

38/2015

Набавка на лабораториска опрема

Друштво за трговија,производство и услуги БИ-ЕЛ ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

38/2015

Набавка на лабораториска опрема

Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

38/2015

Набавка на лабораториска опрема

Друштво за трговија и услуги ИНТЕРЛАБОРА ДООЕЛ Скопје

38/2015

Набавка на лабораториска опрема

Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје

01/2016

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за производство,туризам,угостителство и трговија ТОРИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

38/2015

Набавка на лабораториска опрема

MIKROLUX друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги

07/2016

Набавка на нафта за греење

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница

06/2016

Набавка на интернет пристап и меѓуградски линкови

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

06/2016

Набавка на интернет пристап и меѓуградски линкови

Друштво за телекомуникациски услуги ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ ДОО увоз-извоз Скопје

06/2016

Набавка на интернет пристап и меѓуградски линкови

Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје

11/2016

Набавка на Изнајмување на моторни возила – Оперативен лизинг

Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ЕУРОИМПЕКС ДОО увоз-извоз Скопје

11/2016

Набавка на Изнајмување на моторни возила – Оперативен лизинг

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

14/2016

Набавка на Опрема по проект

Друштво за производство промет услуги и посредување ЗОТЕБРОС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

14/2016

Набавка на Опрема по проект

Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

14/2016

Набавка на Опрема по проект

Друштво за производство промет и услуги АМЦ ДОО Скопје

14/2016

Набавка на Опрема по проект

Друштво за трговија и услуги увоз-извоз АЈ СТАИЛ ДОО Штип

14/2016

Набавка на Опрема по проект

Друштво за услуги и трговија ИНТЕР-ФОТО експорт-импорт ДОО Штип

15/2016

Набавка на Услуги за мобилна телефонија

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

18/2016

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за трговија,производство и услуги БИ-ЕЛ ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

18/2016

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

18/2016

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје

18/2016

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје

18/2016

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за промет,услуги и сервисирање на медицинска и електро опрема ХИПОМЕД ДООЕЛ Скопје

18/2016

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за трговија и услуги БИОСИСТЕМИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

20/2016

Набавка на Издавачки и печатарски услуги

Друштво за производство,трговија и услуги 2-РИ АВГУСТ ДООЕЛ Штип

26/2016

Набавка на горива

МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје

28/2016

Повторна набавка на Канцелариски материјал

Друштво за производство, трговија и услуги АСПЕКТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

28/2016

Повторна набавка на Канцелариски материјал

Друштво за производство трговија и услуги ТЕХНО-ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

28/2016

Повторна набавка на Канцелариски материјал

Друштво за производство и трговија ДАВКА ДООЕЛ Штип

28/2016

Повторна набавка на Канцелариски материјал

Друштво за производство, трговија и услуги УНИМАК ДОО увоз-извоз Штип

31/2016

Набавка на Осигурување на подвижен и недвижен имот

Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје

 

ОБЈАВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ

Евиденции за период  01.01.2015 - 30.06.2015

Евиденции за период  01.07.2015 - 31.12.2015

Евиденции за период  01.01.2016 - 30.06.2016

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ 2016

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Краен рок

Линк

01/2016

Набавка на услуги за копнен транспорт

25.01.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/20ae416d-b875-4dba-b08c-5cff3fcf1d62/Open

02/2016

Набавка на Изнајмување на моторни возила - оперативен лизинг

28.01.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cec85e6c-51a9-42e3-82b2-5ea3106697b7/Open

03/2016

Набавка на гуми

02.02.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ba496eb3-9870-4994-9fc5-2c33b4509910/RequestForProposal

04/2016

Набавка на Услуги за фиксна телефонија

22.02.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c5988dcc-9153-4a9e-9a2c-983e977f67d8/RequestForProposal

05/2016

Набавка на Поштенски услуги (брза пошта)

22.02.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c9d566e2-89b7-4414-9655-c405fda36304/RequestForProposal

06/2016

Набавка на интернет пристап и меѓуградски линкови

22.03.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/146eb3ff-b3fd-4921-8cb1-4517d29e41ed/Open

07/2016

Набавка на нафта за греење

24.03.2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0673f3eb-e0de-4b99-a5ff-dc501f0016c7/Open

08/2016

Набавка на возило

14.03.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/67742c92-2324-4bc4-94a8-e0b18700c774/RequestForProposal

09/2016

Набавка на одржување на оптика

22-03-2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2583ff3e-6ea1-4d72-9462-31ee4e9a56cf/RequestForProposal

10/2016

Набавка на Ректорско вино

24.03.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/70287c5e-1bc0-4983-903e-baa1d41160bd/RequestForProposal

11/2016

Набавка на Изнајмување на моторни возила – Оперативен лизинг

06.04.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/be652ec7-5031-4f63-8793-48af513afafe/Open

12/2016

Набавка на канцелариски материјал

18.04.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5616ad49-bb88-4e12-b92f-80f8e0c9e459/Open

13/2016

Набавка на Ситен рекламен материјал

29.03.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a5451d63-cbfb-43df-b83d-99f75bcac812/RequestForProposal

14/2016

Набавка на Опрема по проект

25.04.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2fc41b0e-6830-417c-a77c-8590db409658/Open

15/2016

Набавка на Услуги за мобилна телефонија

26.04.2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9888a863-c763-4ad9-bf24-9232de862409/Open

16/2016

Набавка на Гуми

12.04.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/51ff636d-d8b8-4b5a-b011-2381c34c0ee9/RequestForProposal

17/2016

Набавка на плакети,награди и други признанија

12.04.2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/86b31c81-62e8-4d3a-b3e2-e7d283fd22df/RequestForProposal

18/2016

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

11.05.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d92cfb1c-9d3c-45c0-9742-6d551fc749be/Open

19/2016

Набавка на Клими

25.05.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b2d7c6e7-15ad-44dd-b7e9-b1d18e142b0c/RequestForProposal

20/2016

Набавка на Издавачки и печатарски услуги

22.07.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/008c9b4b-975e-4afe-982e-d0bc1529e325/Open

21/2016

Набавка на Систематски прегледи за вработените

01.07.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4cd36f97-fac3-4753-a9cd-e678a56bb435/RequestForProposal

22/2016

Набавка на Сервисирање на принтери и друга мултифункциска опрема

12.07.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1c000cf4-1b38-435d-bb83-c601f9fe7599/RequestForProposal

23/2016

Набавка на Дезинфекција,дезинсекција и дератизација

29.06.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ea27e7f7-625d-464f-8201-ad839ed5bf60/RequestForProposal

24/2016

Набавка на Технички преглед за регистрација на возила

29.06.2016 11:30

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5a424fd3-f468-443b-b206-a0229ebd14ef/RequestForProposal

25/2016

Набавка на Годишен сервис на електронски микроскоп

12.07.2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3a858ea6-6952-4eb6-be10-910c1612dfbb/RequestForProposal

26/2016

Набавка на горива

03.08.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3db19ac9-d0c4-4225-a112-91ab3ce7a329/1

27/2016

Набавка на Осигурување на возила

04.08.2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b426cb40-608b-432e-b9c6-1af912f3ad4d/5

28/2016

Повторна набавка на Канцелариски материјал

15.08.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7fde4b2-d7b3-4e97-b317-fb75f0712952/1

29/2016

Повторна набавка на Осигурување на возила

07.09.2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6a4fbd51-f95c-4825-867a-b212e0f4f12d/5

30/2016

Повторна набавка на Систематски прегледи на вработените

12.09.2016 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

31/2016

Набавка на Осигурување на подвижен и недвижен имот

03.10.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/055915ea-63b3-46bd-a3a4-704782fd331e/1

32/2016

Набавка на оригинал тонери и драмови

26.09.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c4abedb-d3e9-4029-ac49-43b1d822c077/5

33/2016

Набавка на Читачи за попис

12.10.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7652bbe5-55e6-4c5a-8d31-fb2c6fc9e1f9/5

34/2016

Набавка на опрема по проект - Сеприсутна интероперабилна грижа за стари лица (Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing People - UNCAP)

03.11.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0c5c1540-ce40-4efd-903d-ae5adc139f1d/1

35/2016

Набавка на други средства за хигиена

15.11.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2ba1f42f-a242-4d7a-ba4d-701ba2f226cc/5

36/2016

Набавка на Сервисирање на возила

02.12.2016 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/31e1d97b-fb99-490b-af16-3e1ad86b04c3/5

37/2016

Повторна Набавка на опрема по проект - Сеприсутна интероперабилна грижа за стари лица (Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing People - UNCAP)

12.12.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7208b73f-87d0-4762-8f63-7ec13979e452/1

38/2016

Набавка на Надзор на изведба

29.11.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/22ab7201-125a-4d9e-9d30-dff21589ed57/5

39/2016

Набавка на Одржување на чилер

02.12.2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/333b2dfa-f298-46ca-8db1-fd71abff9a27/5

40/2016

Набавка на Одржување на машински инсталации и котлари

02.12.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/70fcfeb2-14a4-4c90-9733-6991e8903332/5

41/2016

Набавка на услуги за новогодишни празнувања

30.11.2016 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

42/2016

Набавка на Поправка и тековно одржување на високонапонски и нисконапонски електрични инсталации.

12.12.2016 11:30

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5a7b8882-fb25-46b4-9cd0-3e43caad044e/5

43/2016

Набавка и резервација на авионски билети

14.12.2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e8699bc2-2ff8-48b2-8e52-1501fea7f701/1

44/2016

Набавка на Архитектонски услуги

13.12.2016 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f441e3e5-c2ff-4bed-9308-a0d640c7a3cc/5

45/2016

Набавка на хотелски услуги - оглас бр.45/2016

22.12.2016 10:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

46/2016

Набавка на аргон, регулатор за аргон,хелиум и регулатор за хелиум

13.12.2016 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ab5d1764-eeea-4562-9e8d-d1aa722fa194/5

 

Објавени Известувања за склучени договори

Согласно со Препораката од Бирото за јавни набавки, во овој дел можете да добиете информации за објавени известувања за реализирани договори.

Контакти

Одделот за јавни набавки ви стои на располагање за информации и потребна помош - секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.

Тел. 032/550-054, 032/550-231