Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Потребни документи за упис и уплата за трет циклус на студии (втор уписен рок)

ТЕРМИН НА УПИС: 05.03.2017г. до 09.03.2017 г.

Напомена: При уплаќање на средствата личните податоци на уплатницата (име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ), задолжително да бидат од студентот што се запишува.
При запишувањето, примените кандидати поднесуваат (согласно висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на универзитетот за III циклус студии,):

  1. Индекс
  2. три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5);
  3. пријавни листови ( розов лист, семестрален лист, договор за студирање)
  4. две уплатници административни такси  од по 50 денари;


Напомена: сите потребни формулари можат да се набават во универзитетските книжари.

5. Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари годишно, а за онолку години колку шта траат студиите.
6. Образец:Изјава од ментор (задолжително) (Документи)
7. Образец: Дефинирање на изборни предмети и семинари (задолжително) (Документи)
(Студентот кој нема да ги достави потпишани од менторот и од раководителот на катедрата обрасците под точка 6 и точка 7 нема да бидат запишани на докторски студии)

I.
Потврда за уплатени 1.200,00 денари - за пријава за упис
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на  корисник 1600160330-788-41
Приходна шифра 723019
Програма 44
Образец ПП-50


II.
Потврда за уплатени 500 евра - за партиципација ( за прв семестар)  – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на  корисник 1600160330-788-41                                   
Приходна шифра 723012
Програма 44
Образец ПП-50

Напомена: Студентите кои се странски државјани уплаќаат двојно поголем износ односно 1.000 ЕУР за партиципација (за прв семестар).

III.
Потврда за уплатени 760,00 денари - за ИКА (информатички и културни активности)
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095    
Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60
Приходна шифра 723119
Програма 44
Oбразец ПП-50

IV.
Потврда за уплатени 400,00 денари -за материјални трошоци,  солидарна одговорност
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на  корисник 1600160330-788-41                           
Приходна шифра 723019
Програма 44
Oбразец ПП-50

V.
Потврда за уплатени 900,00 денари – за електронска картичка и студентска легитимација.
Жиро сметка на Унисервис Штип 200002035740835
Шифра 289
Образец ПП-10
Потврда за уплатени 210,00 денари – за студентски параламент, студентски правобранител и студентски активности.
Назив и седиште на примачот:ЗСПУ“Гоце Делчев“ Штип     *
Сметка:200002248241063  
Стопанска банка
Oбразец ПП-10

Vll.-потврда за уплатени 300,00ден.за надомест за книжен фонд на Универзитетот
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на  корисник 1600160330-788-56                           *
Приходна шифра 723019
Програма 44
Oбразец ПП-50

Vlll.Потврда за уплатени 500.00 ден. За упис на прв семестар
Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка:100000000063095
Сметка на  корисник 1600160330-788-41                           *
Приходна шифра 723019
Програма 44
Oбразец ПП-50

lX.Потврда за уплатени 390.00ден. за спортски активности
Примач: “Универзитетски спортски центар“-Штип
Банка на примачот : Стопанска банка
Сметка :200001926783548
Образец ПП10

Документите се поднесуваат до Студентски прашања за трет циклус студии, кај  референтот Слаџана Митровска, ( во просториите на Правен факултет во Штип). Тел.за контакт 032-550-032.