Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •    

УПИСИ 2023/2024 Г. ЗА ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Соопштение:


ПОСТАПКА ЗА КОНКУРИРАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС МАГИСТЕРСКИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ

 • Конкурс за втор циклус 2023-2024

 • Пријава за втор циклус 2023-2024

 • Приговори од уписи

   

 • Одлуки од приговори

  Одлука по поднесен приговор

 • Листа на запишани кандидати

 • Потребни документи и уплати за запишување

  Запишувањето на примените кандидати ќе се врши во период од

  Прв уписен рок: 

  • Пријавување: од 14.08.2023г. до 30.09.2023г.
  • Запишување: од 13.10.2023г. до 20.10. 2023г.

  Втор уписен рок

  • Пријавување:  
  • Запишување: 

  - Документи:

  • Приложување на оригиналните документи кои претходно биле доставени во скенирана форма.
  • Индекс; три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5); пријавни листови (розов лист, семестрален лист); две уплати од 50 денари административна такса.
  • Потврда за студентско осигурување (минимум 150 денари) за временскиот рок за траење на студиите (една или две години).

  - Уплати

  Кандидатите задолжително мораат да ги извршат уплатите со личен ЕМБГ.

  I. Потврда за уплатени 1.200 ден. - за пријава за упис

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-37
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Образец ПП-50

  II. потврда за уплатени 400 евра - за партиципација (редовни) – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата потврда за уплатени 500 евра - за партиципација (вонредни) - по среден курс на Народна банка на денот на уплатата (можна е и уплата на рати по 200, односно 250 евра)

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-37*
  • Приходна шифра 723012 Програма 44 Образец ПП-50

  Напомена: Студентите кои се странски државјани уплаќаат двојно поголем износ за партиципација ( во денари).

  III. потврда за уплатени 650 ден. - за ИКСА (информатички и културнo-спортски активности)

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60
  • Приходна шифра 723119 Програма 44 Oбразец ПП-50

  IV. потврда за уплатени 400 ден. -за материјални трошоци, солидарна одговорност

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-37
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  V. потврда за уплатени 150 ден. – за студентско собрание

  • Назив и седиште на примачот: „Гоце Делчев“ Штип
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник: 160016033078860
  • Приходна шифра: 723119 Програма: 44 Образец ПП 50

  Vl. потврда за уплатени 300 ден. за надомест за книжен фонд на Универзитетот

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на  корисник 1600160330-788-56
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  Vll. Потврда за уплатени 500 ден. за упис на прв семестар

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на  корисник 1600160330-788-37
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  VIII. Потврда за уплатени 390 ден. за спортски активности

  • Примач: “Универзитетски спортски центар“-Штип
  • Банка на примачот : Стопанска банка
  • Сметка :200001926783548
  • Образец ПП10

  Напомена: сите потребни формулари можат да се набават и во универзитетските книжари.

Постави прашање:

УГД

Марјан Марков

Телефон: +389 32 550 061

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Катерина Хаџи-Василева

Телефон: +389 32 550 076

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Локации за доставување на физички документи за пријавување

 • Штип: Факултет за образовни науки (Инфо центар)

 


ПОСТАПКА ЗА КОНКУРИРАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ТРЕТ  ЦИКЛУС ДОКТОРСКИ СТУДИИ

 • Конкурс за трет циклус 2023-2024

 • Пријава за трет циклус 2023-2024

 • Потребни документи за пријавување

 • Листа на ментори

 • Листа на запишани кандидати

   

 • Потребни документи и уплати за запишување

  - ДОКУМЕНТИ

  (Студентот кој нема да ги достави потпишани од менторот и од раководителот на катедрата обрасците под точка 4 нема да бидат запишани на докторски студии)

  - УПЛАТИ

  Кандидатите задолжително мораат да ги извршат уплатите со личен ЕМБГ.

  I. Потврда за уплатени 1.200 денари - за пријава за упис

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-41
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Образец ПП-50

  II. Потврда за уплатени 500 евра - за партиципација (за прв семестар) – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-41
  • Приходна шифра 723012 Програма 44 Образец ПП-50

  Напомена: Студентите кои се странски државјани уплаќаат двојно поголем износ, односно 1.000 ЕУР за партиципација за прв семестар (во денари).

  III. Потврда за уплатени 650 ден. - за ИКСА (информатички и културнo-спортски активности)

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60
  • Приходна шифра 723119 Програма 44 Oбразец ПП-50

  IV. Потврда за уплатени 400 ден. -за материјални трошоци, солидарна одговорност

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-41
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  V. Потврда за уплатени 150 ден. – за студентско собрание

  • Назив и седиште на примачот: „Гоце Делчев“ Штип
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник: 160016033078860
  • Приходна шифра: 723119 Програма: 44 Образец ПП 50

  VI. потврда за уплатени 300 ден. за надомест за книжен фонд на Универзитетот

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на  корисник 1600160330-788-56*
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  VII. Потврда за уплатени 500 ден. за упис на прв семестар

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на  корисник 1600160330-788-41*
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  VIII. Потврда за уплатени 390 ден. за спортски активности

  • Примач: „Универзитетски спортски центар“-Штип
  • Банка на примачот : Стопанска банка
  • Сметка: 200001926783548
  • Образец ПП10

  Напомена: сите потребни формулари можат да се набават и во универзитетските книжари.

Постави прашање:

УГД

Сашка Атанасова

Телефон: +389 32 550 032

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Слаџана Димишков

Телефон: +389 32 550 032

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Локации за доставување на физички документи за пријавување

 • Штип: Правен факултет